You are here:

Betoging voor vrouwen*rechten

vrouwenrechten

Wereldvrouwendag in Gent met LABO 

LABO protesteerde mee op Internationale Vrouwendag. Eerst verzamelden we ons op de Vrijdagmarkt. Daarna vertrokken we met z’n allen en doorkruisen we de stad. De demonstratie was verdeeld in verschillende blokken: collectief 8 maars, vakbonden, vrouwenorganisaties, jongerenorganisaties, internationale solidariteit en de politieke organisaties. LABO sloot zich aan bij de internationale solidariteit (voor Palestina). Na de betoging waren er verschillende speeches. Daarop volgden dan drie vrouwelijke dj’s die we in Trefpunt konden bekijken en op konden dansen!

Er werd gestreden voor:

  • Volledig doorbetaald moederschapsverlof en gegarandeerd geboorteverlof voor beide ouders
  • Meer tijd voor wat tijd’: Het inrekenen van al het onzichtbare werk dat veel vrouwen doen maar niet gezien wordt en daardoor de nood aan meer vrije tijd zichtbaar maken
  • Een standbeeld voor Emilie Claeys: Er staan veel standbeelden van historische figuren maar bijna alleen mannelijke standbeelden. Als feminisme, alleenstaande moeder en activistische werknemer symboliseert zij de strijd voor vrouwen-en arbeidsrechten.
  • Het terugdraaien van de besparingen op het poetspersoneel: Stad Gent bespaarde weer op schoonmaakdiensten waardoor ze nu hetzelfde werk moeten doen op minder tijd.
  • Palestina: Ook dit is een feministische strijd. We strijden voor iedereen, ook voor de vrouwen die niet in België leven. Hun rechten worden geschonden door ontheeming, verkrachting en ander seskueel misbruik, de moord op hun familie en hun eigen leven…

Wil je weten hoe het er uit zag? Neem dan zeker een kijkje op onze instagram pagina!

 

World Women’s Day in Ghent with LABO 

LABO took to the streets on World Women’s Day. First we gathered at the Vrijdagmarkt. Then we all left together and crossed the city. The demonstration was divided into several blocks: collective 8 maars, the unions, women’s organizations, youth organizations, international solidarity and political organizations. Labo joined international solidarity (for Palestine). After the demonstration there were several speeches. This was followed by three female DJs that we could watch and dance to in Trefpunt!

It was fought for:

  • Fully paid maternity leave and guaranteed maternity leave for both parents
  • More time for some time’: Taking into account all the invisible work that many women do but not seen and thereby making the need for more free time visible
  • A statue for Emilie Claeys: There are many statues of historical figures, but almost only male statues. As a feminist, single mother and activist worker, she symbolizes the fight for women’s and labor rights.
  • Reversing the savings on cleaning staff: The City of Ghent saved again on cleaning services, so they now have to do the same work in less time.
  • Palestine: This too is a feminist struggle. We fight for everyone, including women who do not live in Belgium. Their rights are violated through displacement, rape and other sexual abuse, the murder of their family and their own lives…

Do you want to know what it looked like? Then be sure to take a look at our Instagram page!