“Onderwijs is ofwel een instrument om de integratie van de jongere generatie in de logica van het bestaande systeem te integreren of het wordt een oefening in vrijheid, waarbij je leert kritisch en creatief met de werkelijkheid omgaan en ontdekt hoe je zelf de wereld mee transformeert.”

—Paulo Freire

 

LABO vzw is een beweging voor kritisch burgerschap. We versterken vandaag wie werkt aan een meer solidaire, inclusieve en duurzame samenleving voor morgen. LABO is ook een letterwoord. Het staat voor “Leren, Ageren, Bewegen en Organiseren” – werkwoorden die uitdrukken hoe wij onze strijd voor sociale rechtvaardigheid vorm geven.

We dragen bij aan het vormen van kritische burgers die zich engageren voor een andere samenleving. Ons vormingswerk bouwt verder op de ideeën en tradities van Paulo Freire (Pedagogie van de Onderdrukten), Augusto Boal  (Theater van de Onderdrukten), Joanna Macy (Verbindingswerk), e.a. Dat vormingswerk vullen we aan met acties en campagnes die onze maatschappelijke eisen kracht bij zetten. Kritisch burgerschap is een werkwoord. En zoals dat gaat met werkwoorden: je leert ze al doende beter vervoegen.

Kritische burgers vinden bij ons een thuis. LABO vzw is een plek waar we samen leren en creëren, ons verbinden met andere burgerschapspraktijken en bijdragen aan sociale verandering. Een kernteam leidt de dagelijkse werking in goede banen en daarnaast hebben we tal van werkgroepen waar vrijwilligers meewerken aan een vruchtbare bodem voor sociale actie.

We ondersteunen bestaande burgerinitiatieven met een verwante missie en visie in hun werk. Inhoudelijk door het aanbieden van vorming en procesbegeleiding op maat, occasioneel door als megafoon hun werk in de kijker te plaatsen en ook praktisch door actiemateriaal of andere logistiek ter beschikking te stellen. Daarnaast bieden we ons vormingswerk ook aan in het bredere middenveld. Zo geven we nieuwe impulsen aan participatief en emancipatorisch werk.

Waarom kritisch burgerschap?

Een democratie heeft nood aan kritische burgers. Zij schrijven actief mee aan een participatieve samenleving waar het kan, maar liggen ook dwars waar het moet. We kiezen bewust voor de term “kritisch burgerschap” en niet voor “actief burgerschap” omdat die term te vaak op een beperkende manier wordt ingevuld. Burgerschap gaat voor ons niet zozeer over inpassen in de samenleving zoals ze is (inburgeren), maar over het samen aanpassen van die samenleving zodat het er fijner leven wordt.

Een duurzame samenleving is zo georganiseerd dat ze beter tegemoet komt aan reële noden en sociale vraagstukken waar we samen op botsen. Klimaatverandering, ongelijkheid, armoede, seksisme, racisme,… Kritische burgers zoeken actief naar rechtvaardige oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het kritisch burgerschap waar we naar streven is per definitie een solidair burgerschap waar democratische waarden als gelijkwaardigheid geen dode letter blijven. Kritische burgers praktiseren die solidariteit in hun dagelijkse activiteiten. Die solidaire praktijk vertaalt zich ook naar een streven naar oplossingen die tegemoet komen aan noden van wie zich in een maatschappelijke kwetsbare context bevindt. Een solidaire burger kijkt verder dan de eigen achtertuin. Net omdat we niemand willen vergeten, hebben we bij onze invulling van burgerschap ook aandacht voor mensen zonder papieren: Voor ons gaat kritisch burgerschap over insluiten en collectieve actie, niet over uitsluiten en eigenbelang.

Ontdek hier wat kritisch burgerschap exact voor ons betekent, waarom we het zo belangrijk vinden en hoe we het samen kunnen versterken.

Een kritische burger is soms ook een ongehoorzame burger

Mainstream invullingen van burgerschap leggen vaak eerder de nadruk op de plichten dan op de rechten die verbonden zijn aan je burgerschap.

Wat kunnen we voor jou doen?

Als kritische burger kan je bij ons terecht voor inspiratie of om een concrete invulling te geven aan je engagement:

 • kom langs op een workshop of een Circle 4 Change
 • neem deel aan een langere training
 • ontdek onze online tools en ga er zelf mee aan de slag
 • vind inspiratie in onze bibliotheek
 • maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek
 • sluit je aan bij een werkgroep en groei als activist of workshopbegeleider
 • versterk ons werk door occasioneel praktische ondersteuning te bieden
 • blijf alvast op de hoogte van opportuniteiten via onze website, nieuwsbrief, facebook,…

Als burgerinitiatief, actiegroep, opleiding of organisatie kan je ons contacteren voor:

 • een concrete vormingsnood of een vormingsvraag voor je doelgroep
 • een langer traject of procesbegeleiding
 • voorstellen tot concrete samenwerking in het kader van een project
 • het opzetten van een gemeenschappelijke actie

Historiek

LABO vzw werd opgericht eind 2012 en gelanceerd in april 2013. De eerste twee jaar zetten we vooral in op het verspreiden van onze vernieuwende, emancipatorische vormingsmethodieken. Sinds januari 2016 is de organisatie door de Vlaamse overheid erkend als socio-culturele beweging. De organisatie is sindsdien sterk gegroeid en versterkt. Nieuwe vrijwilligers organiseerden zich in werkgroepen en rond enkele boeiende projecten en naast vorming kregen ook actie en campagne steeds nadrukkelijker een plek in onze werking.

In 2016 vond LABO vzw ook een nieuwe thuis in Nieuw-Gent, waar we samenhuizen met vereniging waar armen het woord nemen De Zuidpoort.

Vanaf 2018 zetten we opnieuw meer in op de organisatie van een eigen open vormingsaanbod gericht op kritische burgers.