You are here:

Over LABO

“I am no longer accepting the things I cannot change. I am changing the things I cannot accept.”

—Angela Y. Davis

LABO vzw is een beweging voor kritisch burgerschap. We versterken vandaag wie werkt aan een meer solidaire, inclusieve en duurzame samenleving voor morgen. LABO is ook een letterwoord. Het staat voor “Leren, Ageren, Bewegen en Organiseren” – werkwoorden die uitdrukken hoe wij onze strijd voor sociale rechtvaardigheid vorm geven.

Snel door naar:
Wat we doen
Waarom kritisch burgerschap?
Wat kunnen we voor jou doen?
Missie en visie
Historiek

Wat we doen

We dragen bij aan het vormen van kritische burgers die zich engageren voor een andere samenleving. Ons vormingswerk bouwt verder op de ideeën en tradities van Paulo Freire (Pedagogie van de Onderdrukten), Augusto Boal  (Theater van de Onderdrukten), Joanna Macy (Verbindingswerk), e.a. Dat vormingswerk vullen we aan met acties en campagnes die onze maatschappelijke eisen kracht bij zetten. Kritisch burgerschap is een werkwoord. En zoals dat gaat met werkwoorden: je leert ze al doende beter vervoegen.

Kritische burgers vinden bij ons een thuis. LABO is een plek waar we samen leren en creëren, ons verbinden met andere burgerschapspraktijken en bijdragen aan sociale verandering. Een kernteam leidt de dagelijkse werking in goede banen en daarnaast hebben we tal van werkgroepen waar vrijwilligers meewerken aan een vruchtbare bodem voor sociale actie.

We ondersteunen bestaande burgerinitiatieven met een verwante missie en visie in hun werk. Inhoudelijk door het aanbieden van vorming en procesbegeleiding op maat, occasioneel door als megafoon hun werk in de kijker te plaatsen en ook praktisch door actiemateriaal of andere logistiek ter beschikking te stellen. Daarnaast bieden we ons vormingswerk ook aan in het bredere middenveld. Zo geven we nieuwe impulsen aan participatief en emancipatorisch werk.

Waarom kritisch burgerschap?

Een democratie heeft nood aan kritische burgers. Zij schrijven actief mee aan een participatieve samenleving waar het kan, maar liggen ook dwars waar het moet. We kiezen bewust voor de term “kritisch burgerschap” en niet voor “actief burgerschap” omdat die term te vaak op een beperkende manier wordt ingevuld. Burgerschap gaat voor ons niet zozeer over inpassen in de samenleving zoals ze is (inburgeren), maar over het samen aanpassen van die samenleving zodat het er fijner leven wordt.

Een duurzame samenleving is zo georganiseerd dat ze beter tegemoet komt aan reële noden en sociale vraagstukken waar we samen op botsen. Klimaatverandering, ongelijkheid, armoede, seksisme, racisme,… Kritische burgers zoeken actief naar rechtvaardige oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het kritisch burgerschap waar we naar streven is per definitie een solidair burgerschap waar democratische waarden als gelijkwaardigheid geen dode letter blijven. Kritische burgers praktiseren die solidariteit in hun dagelijkse activiteiten. Die solidaire praktijk vertaalt zich ook naar een streven naar oplossingen die tegemoet komen aan noden van wie zich in een maatschappelijke kwetsbare context bevindt. Een solidaire burger kijkt verder dan de eigen achtertuin. Net omdat we niemand willen vergeten, hebben we bij onze invulling van burgerschap ook aandacht voor mensen zonder papieren: Voor ons gaat kritisch burgerschap over insluiten en collectieve actie, niet over uitsluiten en eigenbelang.

Wat kunnen we voor jou doen?

Als kritische burger kan je bij ons terecht voor inspiratie of om een concrete invulling te geven aan je engagement:

 • passeer bij een evenement
 • kom langs op een workshop
 • neem deel aan een langere training
 • ontdek onze (online) tools en ga er zelf mee aan de slag
 • vind inspiratie in onze bibliotheek
 • maak een afspraak voor een gesprek
 • sluit je aan bij een werkgroep en groei als activist of workshopbegeleider
 • versterk ons werk door occasioneel praktische ondersteuning te bieden
 • blijf alvast op de hoogte van opportuniteiten via onze website, nieuwsbrief, facebook,…

Als burgerinitiatief, actiegroep, opleiding of organisatie kan je ons contacteren voor:

 • een concrete vormingsnood of een vormingsvraag voor je doelgroep
 • een langer traject of procesbegeleiding
 • voorstellen tot concrete samenwerking in het kader van een project
 • het opzetten van een gemeenschappelijke actie

Onze missie en visie

Missie

Onze geschiedenis toont aan dat belangrijke veranderingen en verwezenlijkingen in onze moderne maatschappij nooit enkel en alleen een gevolg zijn geweest van voortschrijdend inzicht (denk bijvoorbeeld aan de Verlichting, De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, enz.) maar altijd gepaard ging met vormen van collectieve actie en kritisch burgerschap. Of het nu gaat over de afschaffing van de slavernij, de invoering van het algemeen stemrecht, het vrouwenstemrecht, de strijd tegen kolonisering, de bescherming van de rechten minderheden, de bescherming van het leefmilieu of andere vormen van sociale rechtvaardigheid, kritische en georganiseerde burgers lagen altijd mee aan de basis. Meer nog, de vele acties van vaak anonieme burgers hebben doorheen de geschiedenis een cruciale rol gespeeld in het voeden en vormen van de intellectuele en ideologische basis voor onze democratische rechtstaat en blijven tot op de dag van vandaag deze rol vervullen. Zonder kritische burgers geen democratische burgersamenleving. Democratie is nooit een verworvenheid maar blijft altijd een dagelijkse praktijk.

Het is met deze geschiedenis in het achterhoofd dat LABO ijvert voor een samenleving gebaseerd op de principes van kritisch burgerschap in haar relatie tot democratie, sociale en ecologische rechtvaardigheid en solidariteit voorbij grenzen.

Deze samenleving is mogelijk wanneer:

 • we systemen van onderdrukking bestrijden.
  Om deze visie te realiseren strijden we tegen alle vormen van ongelijkheid en onderdrukking waar dan ook. Systemen van ongelijkheid en onderdrukking werken op elkaar in en versterken elkaar. We strijden tegen hebzucht, verdeeldheid en  machtsconcentratie, gedreven door een beperkte groep
  actoren, die de democratische grondwaarden ondermijnen. Op die manier bouwen we mee naar een alternatief voor een wereld in sociale, politieke, economische en ecologische crisis.
 • we werken aan een radicale transitie.
  LABO pleit voor een radicale transitie. Deze effent de weg naar een toekomst met een duurzame globale economie in plaats van een focus op tomeloze economische groei die ongelijkheid en onveiligheid vergroot en ten koste gaat van gezondheid, cultuur en sociale vangnetten. In het hart van deze systeemverandering liggen gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid.
 • we inzetten op kritisch burgerschap.
  Democratie gaat over meer dan verkiezingen. Nog belangrijker is ruimte creëren voor burgers om de samenleving mee vorm te geven. Daarvoor is een brede basis georganiseerde kritische burgers nodig
  die democratische grondwaarden uitdragen, en die zich waar nodig zich verzetten tegen de verzwakking van de democratie. Kritisch burgerschap houdt in dat burgers de wereld kritisch lezen, op
  zoek gaan naar de grondoorzaken van een probleem, een standpunt innemen en overgaan tot sociale actie. LABO vzw ziet iedereen die leeft in een samenleving als burger, ongeacht de legale status of nationaliteit.

Visie

LABO gelooft in de kracht van burgers om de wereld kritisch in vraag te stellen en van onderop te werken aan sociale verandering. Een sterke civiele samenleving houdt in dat burgers georganiseerd zijn en tools ontwikkelen die dienen als hefboom voor verandering. LABO biedt ruimte aan burgers om dat potentieel te verdiepen en samen sociale bewegingen uit te bouwen en te versterken.

We versterken het draagvlak voor sociale verandering door in te zetten op:

 • emancipatorisch vormingswerk.
  Ons vormingswerk versterkt burgers om de wereld op een kritische manier te lezen en zo de grondoorzaken van onderdrukking, ongelijkheid en onrechtvaardigheid beter te begrijpen. Vanuit die analyse verkennen burgers handelingsperspectieven die hen in staat stellen samen te werken aan sociale verandering.
 • het stimuleren van sociale actie.
  De wereld begrijpen is een eerste stap, maar verandering veronderstelt sociale actie. We stimuleren sociale actie door begeleiding, training en materiaal ter beschikking te stellen aan actiegroepen. We zetten samen met groepen innovatieve campagnes op.
 • verbinden en versterken van burgers en (actie)groepen.
  We zetten in op het verbinden van burgers en van actie- en grassrootsgroepen. LABO zet in op gemeenschapsvorming en het versterken van veerkracht. Op die manier bieden we burgers een tegengewicht voor isolement, uitsluiting en vervreemding en maken we een duurzaam engagement mogelijk dat niet alleen de samenleving ten goede komt maar ook het individu. We brengen groepen samen rond het verbinden van deelstrijden. Met burgers en groepen bouwen we aan een gedeelde en breed gedragen maatschappelijke visie.
  LABO tracht een weerspiegeling te zijn van de samenleving die we willen zien, door zelf solidariteit, empowerment en participatie in praktijk te brengen, zowel binnen de eigen werking en in relatie met zowel achterban als bondgenoten.

Historiek

LABO werd opgericht eind 2012 en gelanceerd in april 2013. De eerste twee jaar zetten we vooral in op het verspreiden van onze vernieuwende, emancipatorische vormingsmethodieken. Sinds januari 2016 is de organisatie door de Vlaamse overheid erkend als socio-culturele beweging. De organisatie is sindsdien sterk gegroeid en versterkt. Nieuwe vrijwilligers organiseerden zich in werkgroepen en rond enkele boeiende projecten en naast vorming kregen ook actie en campagne steeds nadrukkelijker een plek in onze werking.