You are here:

Thematisch Workshopaanbod

Hoewel LABO vooral gespecialiseerd is in haar methodieken, gaan we ook maatschappelijke thema’s niet uit de weg. Vooral vanuit de eigen ervaring en persoonlijke interesses van onze sociale laboranten bieden we enkele thematische workshops aan die verschillende van onze methodieken samenbrengen.

Thematisch Workshopaanbod

Interculturele ecologie

Aan de slag met interculturele ecologie

Duurzaam Samenleven

Innerlijke verandering

Duurzaam activisme

Sessies in Actieve Hoop (Verbindingssessies)

Verbindingsworkshop met meditatieve klanken

Superdiversiteit

Omhels de superdiversiteit (interculturaliseren, niet assimileren!)

Inburgering voor autochtonen

Kritisch Burgerschap

Van verontwaardiging tot actie

Kritisch burgerschap voor dummies!

Leren, ageren, bewegen en organiseren (LABO!)

Pesten

De pest aan pesten?

Media en Maatschappij

De achterkant van de krant

Klimaatrechtvaardigheid

Interculturele ecologie – Interculturaliteit, milieu en natuur

Interculturaliteit, milieu en natuur

DSCF1494

Onze workshops in interculturele ecologie zijn enerzijds bedoeld voor natuur- en milieu-organisaties en –bewegingen die graag meer diversiteit willen onder hun leden.

Anderzijds wil het individuen, organisaties of bewegingen binnen etnisch-culturele- of andere minderhedengroepen op weg helpen om te werken rond natuur, milieu of klimaat.

Tot slot zijn de workshops nuttig voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie natuur (landbouw, wilde natuur, landschap) -cultuur (taal, religie, muziek, gebruiksvoorwerpen, enz.) en hoe we als mensen hiermee (kunnen) omgaan van vroeger tot nu en ook in de toekomst voor een duurzamere wereld.

Aan de slag met interculturele ecologie

Deze workshop reikt je handige tools aan om aan de slag te gaan met interculturele ecologie in je organisatie, je vormingswerk of je doelgroep. Er wordt aandacht besteed aan diversiteit op allerlei niveaus (gender, seksualiteit, culturele diversiteit, mensen met beperking, enz.). We bekijken samen hoe we deze diversiteit kunnen hanteren als een handig opstapje om zowel een meer solidaire samenleving als een beter milieu te bewerkstelligen. De workshop maakt gebruik van allerlei praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland waaruit inspiratie kan gehaald worden.

Duurzaam Samenleven

Wil je graag mensen samenbrengen rond het thema van natuur en milieu? We vertrekken bij het persoonlijke leven en de omgeving van de deelnemer. Van hieruit onderzoeken we samen hoe we elk op onze manier de natuurlijke omgeving ervaren en hoe we ermee omgaan. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van allerlei praktijkelementen zoals vergeten groenten en fruit, percepties ten aanzien van gekende natuurelementen, enz. Tot slot bekijken we samen hoe aan de slag te gaan met onze onderlinge diversiteit en hoe we die als een meerwaarde kunnen inzetten voor een betere en duurzamere samenleving.

Deze innovatieve workshop gebruikt een mix van allerlei technieken zoals contextwerk en NME (natuur-en milieu-educatie), maar ook beeldentheater en interactieve educatie. Een divers publiek is niet vereist, de workshop vertrekt sowieso van het idee dat we allemaal verschillend zijn waardoor elke groep van mensen heel divers is.

Innerlijke verandering

Verbindingswerk, actieve hoop en transitie in het hart

Sociale verandering vertrekt nog al te vaak vanuit het hoofd, af en toe vanuit de handen maar nog bitter weinig vanuit het hart. Het wordt vaak overschat, maar aandacht voor hoe we ons voelen bij veranderingsprocessen zijn cruciaal voor een duurzame verandering. LABO vzw werd hiervoor geïnspireerd door het levenswerk van de ondertussen 84 jarige activiste en boeddhiste Joanna Macy.

Klankconcert en Verbindingsoefening 5 - Fotograaf: Laura Wauters

Duurzaam activisme

Of je jezelf nu een bezige bij, een wereldversleuteraar, een activist of een geëngageerde burger noemt, allemaal hebben we er wel eens last van dat het ons allemaal te veel wordt. Je komt terecht in een depressie of krijgt een burn-out, je slaagt er niet in om werk van privé te onderscheiden, je wordt moedeloos van die eindeloze vergaderingen, je gelooft er niet meer in of je bent het beu om te dweilen met de kraan open.

Al zetten we ons in voor sociale verandering en een betere wereld, ook wij zijn onderhevig aan courante maatschappijprocessen die bepalen hoe we de dingen aanpakken. Met de workshop Duurzaam Activisme staan we stil bij gevoelens van mensen. Zowel bij gevoelens van jezelf ten aanzien van allerlei zaken die je meemaakt in je engagementen, maar ook rond gevoelens van collega’s of mede-activisten, van mensen die je wil bereiken of zelfs rond die van je tegenstanders. Hoe zorgen we ervoor dat we niet moedeloos worden? Dat onze sociale strijd ook nog ‘fun’ blijft? Dat we elkaar positief ondersteunen en open staan voor nieuwe tijdsperspectieven, voor andere manieren van omgaan met elkaar. Hoe kunnen we ons wapenen zodat we ons niet laten leiden door het adagium van ‘Business as Usual’ dat bij ieder van ons ongetwijfeld ingang vindt.

Deze workshop maakt gebruikt van diverse technieken zoals beeldentheater, meditatie, intercontextualiteit en verbindingswerk.

Deze workshop wordt ook aangeboden als een ‘training4trainers’ over een periode van 2-4 dagen.

Sessies in Actieve Hoop (Verbindingssessies)

villawybo7

Op basis van enkele eenvoudige maar diepgaande verbindingsoefeningen gebaseerd op het werk van Joanna Macy staan we stil bij waar we vandaan komen, wat ons drijft en waar we van dromen voor de toekomst. Hiertoe gaan we af en toe in een denkbeeldige interactie met onze voorvaderen, onze nakomelingen, inheemse volkeren of natuurelementen. In dit proces is er speciale aandacht voor dankbaarheid ten aanzien van het leven en voor de erkenning van pijn, verdriet of machteloosheid rond alle onrecht in de wereld. Hieruit wordt kracht geput om zelf actie te ondernemen voor verandering.

Voor een diepgaande ervaring raden we een dag workshop aan waarbij alle aspecten van het verbindingswerk uitgebreid aan bod komen. Toch kunnen ook enkele krachtige korte oefeningen van 1 tot 2 uur worden gebracht voor een inspirerende avondactiviteit of als onderdeel van een uitgebreider programma. De oefeningen lenen zich goed als startactiviteit of als afsluiter.

Verbindingsworkshop met meditatieve klanken

(met Sound and Silence)

Dankzij de meditatieve klanken gebracht door Geert Kumpen van Sound and Silence wordt een verbindingsoefening zo veel meer. De muziek brengt rust en een meditatieve sfeer die je helpen om even stil te staan bij de dingen. Verbindingswerk zet ook heel sterk in op de relatie met de natuur die mooi tot leven wordt gebracht door de talloze inheemse natuurinstrumenten.

Ook voor deze workshop is een volledige dag aangeraden, maar ze leent zich ook perfect voor een intrigerende avond en een bijzondere ervaring. om nooit te vergeten.

    villawybo3                      villawybo1                        villawybo5

De prijs van deze workshop ligt hoger dan gewoonlijk omdat dit een samenwerking vormt tussen twee organisaties. Mogelijks kan er wel gewerkt worden met een muziekinstallatie, maar dan mis je natuurlijk de life muziek.

”De verbindingsoefening met klankconcert georganiseerd door Labo vzw was voor mij een van de meest inspirerende evenementen in de afgelopen jaren. Ik had de kans om te kijken naar mijn innerlijke zelf, dit mede dankzij de muziek van Geert Kumpen van Sound en Silence. Dank u Labo vzw voor dit evenement.” (Gunay, Doctoraatsstudent UGent)

Superdiversiteit

Superdiversiteit wordt een realiteit in onze samenleving. Veel mensen en organisaties klampen zich echter nog steeds angstig vast aan het verleden, aan oude gewoontjes van toen. LABO vzw omhelst een superdiversiteit in onze samenleving waarbij we niet alleen naast elkaar leven, maar vooral met elkaar samenleven. In onze workshops gaan we de controverse niet uit de weg en stellen we kritische vragen over hoe we vandaag in Vlaanderen en Brussel omgaan met taal, religie, uiterlijkheden, werkgelegenheid, gemeenschap, solidariteit en tolerantie. LABO vzw haalt hiervoor haar mosterd bij ondermeer Ivan Boszormenyi-Nagy, Martin Buber en Marc Colpaert.

Omhels de superdiversiteit

(interculturaliseren, niet assimileren!)

Je wil als organisatie graag interculturaliseren. Je hebt misschien engagements- en diversiteitsverklaringen ondertekend en je zet stappen om interculturaliteit ingang te doen vinden in je organisatie. Maar in de praktijk blijkt dit helemaal niet zo evident te zijn.

Interculturaliteit moet uiteraard van beide kanten komen. Maar een belangrijk obstakel voor de ander om in interactie te treden, is dat organisaties blijven steken in een organisatie- en denkpatroon waardoor superdiversiteit helemaal niet tot stand kan komen. Deze kritische workshop houdt je organisatie een spiegel voor. Aan de hand van uitdagende praktijkvoorbeelden en de specifieke situatie van jouw organisatie bekijken we samen hoe die vastgeroeste patronen te doorbreken en superdiversiteit te omhelzen.

Inburgering voor autochtonen

Vlaanderen organiseert ondertussen meer dan 10 jaar inburgeringscursussen voor bepaalde groepen nieuwkomers. Deze cursussen moeten het ‘gemakkelijker’ maken voor nieuwkomers om zich te integreren in onze samenleving. Maar wat betekent dat eigenlijk, integreren in onze samenleving? Wie maakt deel uit van deze samenleving en delen we eigenlijk wel gemeenschappelijke normen en waarden? Vele zogenaamde ‘nieuwkomers’ zijn al lang geen nieuwkomers meer, ze zijn hier geboren en getogen en vormen net zoals jij en ik volwaardige medeburgers.

Deze workshop vertrekt vanuit het idee van wederkerigheid. Gezien de superdiverse realiteit van onze samenleving, zijn het niet enkel nieuwkomers of ‘allochtonen’ die moeten integreren. Maar ook autochtonen moeten leren integreren in een nieuwe diverse samenleving met veel boeiende uitdagingen. Als je buren vasten tijdens de Ramadan, je gaat op zondag eten bij je Chinese schoondochter en je collega bezoekt elke avond een Afrikaanse kerk, is het tijd om wakker te worden en te beseffen dat dit kleine landje snel verandert. Het is belangrijk dat we niet achter blijven op de rest van de wereld. De toekomst is divers. In deze workshop staat die diversiteit centraal en leren we door allerlei rolspelen, praktijkvoorbeelden en interactieve oefeningen integreren in een diverse samenleving.

Kritisch Burgerschap

_MG_1271 (3)

Van verontwaardiging tot actie

Iedereen geraakt wel eens verontwaardigd bij het ervaren of zien van onrecht, discriminatie, armoede of milieuvervuiling. We worden kwaad, droevig of zelfs bang voor wat komen zal. Soms voelen we ons helemaal leeg van binnen. Met allerlei oefeningen in beeldentheater, populaire educatie en verbindingswerk gaan we in deze workshop aan de slag met deze verontwaardiging. Hoe kunnen we die negatieve gevoelens omzetten in iets positiefs? Hoe blijven we niet bij de pakken zitten? Hoe vertrekken we bij onze persoonlijke ervaringen om maatschappelijke verandering mogelijk te maken? Deze workshop is een opsteker voor iedereen, ook voor de doorwinterde actievoerder! 

Kritisch burgerschap voor dummies!

Klimaatsverandering, de armoede stijgt, de solidariteit binnen onze verzorgingsstaat staat op de helling, werkloosheid stijgt, enz. Oorlogen zijn nog lang de wereld niet uit en machtsmisbruik teelt wierig in zowel het globale Zuiden als het Noorden. Desondanks blijven we in onze contreien vrij passief ten aanzien van al deze wereldproblemen. Onze maatschappij heeft meer kritische burgers nodig om verandering mogelijk te maken.

_MG_1267

Met deze workshop gaan we dieper in op het huidige maatschappelijk stelsel en bekijken we samen hoe we op democratische wijze verandering kunnen brengen. Er wordt stilgestaan bij de huidige realiteit maar er is ook ruimte om te dromen en visie te ontwikkelen. Bovenop de theorie wordt ingezet op de ontwikkeling van verschillende vaardigheden die de deelnemer in staat stellen om zich als kritisch burger op te stellen. Onder deze vaardigheden horen ondermeer democratisch handelen, organisatie skills, actievormen, omgaan met verschillen en conflicthantering.

LABO vzw kiest bewust voor de term kritisch burgerschap tegenover actief burgerschap. Deze laatste term wordt tegenwoordig ook door overheden gebruikt als een concept van burgerschap binnen de Vlaamse gemeenschap, een Belgische natie of Europese Unie. Met kritisch burgerschap kiezen we resoluut voor een wereldburgerschap, waarbij een officiële verblijfstitel geen vereiste is en solidariteit en duurzaamheid centraal staan in onze relatie tot de ander.

 

Leren, ageren, bewegen en organiseren! (LABO)

Deze workshop vormt de kroon van het volledige workshopaanbod van LABO vzw. In deze workshop willen we samen kritische(re) burgers worden. Er wordt hiertoe een veilige omgeving gecreëerd waardoor je volop kan experimenteren voor de werkelijkheid (Leren). De leidraad vormen de vier begrippen die de missie en visie van LABO vzw mooi samenvatten: Leren, Ageren, Bewegen en Organiseren. Na het experimenteren bekijken we samen hoe de sociale experimenten om te zetten naar de praktijk (ageren). Met de groep worden afspraken gemaakt, rollen verdeeld en plannen gesmeed (organiseren). Tot slot bekijken we hoe we onze acties ook op de lange termijn een duurzame toekomst kunnen geven (bewegen).

Deze workshop vormt tevens een uitgebreide introductie tot de verschillende vormingstechnieken die LABO vzw hanteert. Zowel verbindingswerk, theater van de onderdrukten, contextwerk en emancipatorische educatie krijgen een plaats in deze workshop.

Ideaal voor organisaties, jeugdbewegingen, scholen of bewegingen. Zowel voor groentjes als voor doorwinterde activisten. Je batterijen worden opgeladen, je engagement krijgt een boost en samen kiezen we opnieuw resoluut voor een betere wereld.

De workshop wordt ook aangeboden als een ‘Training4Trainers’.

Pesten

De pest aan pesten?

Pesten lijkt van alle tijden en leeftijden. Er is wellicht geen enkele school of werkomgeving die nooit met het probleem geconfronteerd wordt. Wat soms begint met onschuldig ogen plagen eindigt wat later met psychisch of zelfs fysiek geweld. Pesten is ten onrechte vaak nog steeds een taboe. Met alle gevolgen van dien. De angst om zelf gepest te worden zetten sommigen ertoe aan om zelf mee te pesten.

Via dynamische werkvormen als beeldentheater en forumtheater gaan we de oorzaken na die aan de basis liggen van pestgedrag. We bekijken de motivatie om te pesten, hebben aandacht voor de gevolgen ervan en wapenen groepen om samen pesten tegen te gaan.

Media en Maatschappij

De achterkant van de krant

Wou jij soms dat je leerlingen tussen de lijnen van een krantenartikel kon lezen? Dat is exact wat we in deze workshop doen!

Via technieken uit het krantentheater van Augusto Boal en een kritische analyse geïnspireerd door Paulo Freire contextualiseren we mediaberichtgeving en hebben aandacht voor de keuzes die bij berichtgeving worden gemaakt. Wat staat wel in de krant en wat niet? Waarom? En wat leren we uit de woordkeuze?

Klimaatrechtvaardigheid

Deze workshop heeft als opzet de deelnemers een dieper inzicht te laten verwerven in het fenomeen klimaatverandering en haar oorzaken, onze eigen rol in het verhaal te zien en na te gaan wat klimaatrechtvaardigheid kan betekenen. Deze hoopvolle workshop stelt ons in staat om op zoek te gaan naar wat we concreet zelf kunnen doen om stappen naar klimaatrechtvaardigheid te zetten. Door het klimaatthema kritisch te verkennen, door lokale en globale dynamieken te linken kan vanuit een groeiend kritisch bewustzijn ook het engagement en dus draagvlak voor sociale actie vergroot worden.

In een originele, verfrissende en dynamische stijl heeft LABO vzw ons alle kanten van de klimaatproblematiek laten zien en anvoelen. We hebben er actief rond gewerkt. Klasse!

Joris Crols

 Bekijk de tarieven per workshop.