Missie en visie

LABO vzw – Een laboratorium voor sociale verandering

Kennen en veranderen – dat is ons doel
—Augusto Boal

Wat kunnen we vandaag doen opdat we morgen kunnen doen wat vandaag nog niet mogelijk is?
—Paulo Freire

LABO vzw vormt een sociaal laboratorium waarin kritische wereldburgers experimenteren met veranderingsprocessen in de maatschappij door middel van creatieve en emancipatorische methodieken*

* Methodieken zoals kritische pedagogiek, theater van de onderdrukten of verbindingswerk.

Missie

LABO vzw is ontstaan in een tijd van een diepgewortelde, meervoudige systemische crisis. Er heerst een economische crisis, een ecologische crisis, een sociale crisis, een levensbeschouwelijke crisis en zelfs een legitimiteitscrisis op politiek niveau. Deze crisissen zijn een gevolg van het weinig duurzame maatschappijmodel waarin we leven. We leven nochtans in een samenleving waarbij enorm belang wordt gehecht aan de maakbaarheid van de samenleving. Maar heel wat institutionele obstakels die inherent zijn aan ons systeem beletten de creatie van een betere samenleving…

LABO vzw ijvert als beweging naar een sterke civiele samenleving die collectief werk kan maken van sociale verandering en een streven naar sociale rechtvaardigheid. LABO vzw gelooft in de kracht van gemeenschappen om radicale transformatie van het huidige maatschappijmodel mogelijk te maken. Een cruciale voorwaarde is het verduurzamen en democratiseren van gemeenschapsverbanden die door de individualisering onder druk zijn komen te staan. LABO vzw ijvert voor de uitbreiding van een creatieve gemeenschap van kritische wereldburgers die dag in dag uit onze maatschappij transformeren. Het letterwoord LABO staat letterlijk voor ‘Leren, Ageren, Bewegen en Organiseren’.

Sociale verandering is echter geen exacte wetenschap. Ons ‘LABO’ wil dan ook een sociaal laboratorium zijn waarin mensen, ideeën en verbeeldingskracht centraal staan om te experimenteren met de sociale werkelijkheid. LABO vzw wil kritische reflectie en creatieve transformatie stimuleren onder individuen en groepen die op die manier een motor van sociale actie worden. Mensen meer weerbaar en crisisbestendig maken, waardoor ze opnieuw dromen over en werken aan een betere wereld. Daar gaan we voor!

Visie

LABO vzw ijvert voor meer kritisch bewustzijn en actiebereidheid in de samenleving. Cruciaal is zowel (1) een kritische analyse van de wereld die er is; (2) dromen over een ideale maatschappij; (3) en handvatten en een strategie om van het eerste naar het tweede te komen. De organisatie wil in alle drie de stappen een faciliterende en ondersteunende rol spelen. LABO vzw werkt aan
een samenleving die er als volgt uitziet:

 • Een duurzame samenleving met aandacht voor milieu, natuur en klimaatrechtvaardigheid. Voor bescherming van bestaande ‘commons’, creatie van nieuwe ‘commons’ en uitwerking van nieuwe systemen van collectief beheer.
 • Een sociale en solidaire samenleving met aandacht voor gemeenschap, samenwerken, consensus en democratie, ondersteuning en empowerment van zij die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Een interculturele samenleving met aandacht voor etnisch-culturele minderheden, intercultureel leren, intercontextualiteit, …
 • Een diverse en pluralistische samenleving met extra aandacht voor gemarginaliseerde, uitgesloten of minderheidsgroepen zoals religieuze minderheden, mensen met een beperking, mensen met een andere seksuele geaardheid, mensen met een afwijkende mening, …
 • Een realistische economie op mensenmaat met aandacht voor anders consumeren, consuminderen, ruilhandel, alternatieve munten en een duurzamer macro- en micro-economisch systeem.
 • Een meer democratische samenleving, gekenmerkt door minder hiërarchie, meer effectieve (maximale) burgerparticipatie en een optimale toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

LABO vzw erkent het belang van instellingen en systemen in het vormgeven van de maatschappij. Desondanks worden deze instellingen en systemen ondersteund en/of gecreëerd door mensen. LABO vzw wil haar dromen verwezenlijken door in de eerste plaats met onze medemensen aan de slag te gaan. LABO vzw wil mensen helpen om te blijven dromen van een betere wereld. Hiertoe streven we het volgende na:

 • Stimuleren van kritisch (wereld)burgerschap. Kritisch in de zin dat ‘actief burgerschap’ niet voldoende is, want deze tijd heeft nood aan bedachtzame burgers die in staat zijn buiten het bestaande kader te denken en de wereld te lezen door haar in vraag te stellen. Wereldburgerschap omdat de uitdagingen van de moderne wereld het niveau van de natiestaat overstijgen en nieuwe oplossingen dat dus ook moeten doen. Hierbij is het van belang dat zowel het ‘hoofd’ (cognitieve ontwikkeling), de ‘handen’ (fysieke ontwikkeling) en het ‘hart’ (emotionele ontwikkeling) een rol spelen in het burgerschap.
 • De individuele emancipatie van het individu in relatie tot andere individuen of maatschappelijke instellingen.
 • Individueel en collectief empowerment, met extra aandacht voor doelgroepen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 • Het creëren en heruitvinden van gemeenschap waarbij aandacht is voor een divers maar collectief verleden en toekomstbeeld.

LABO vzw wil een veerkrachtige maatschappij verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

 • Het bekend maken, verspreiden en verder ontwikkelen van kritische pedagogiek, theater van de onderdrukten en verbindingswerk als middel tot kritische (zelf)reflectie, bewustwording, sociale actie en maatschappelijke transformatie.
 • Het aanbieden van toegankelijke en bruikbare leermethodieken die niet enkel gericht zijn op het vergaren van kennis, maar vooral op zelfverwerkelijking (persoonlijke ontwikkeling) én maatschappelijke verandering.
 • Het aanreiken en ondersteunen van zingeving en zelfreflectie in relatie tot zichzelf, de ander, de maatschappij en het universum.
 • Het hanteren en verspreiden van allerlei tools die inzetten op de ‘heling’ van de maatschappij door middel van verschillende ‘tools’ zoals contextwerk, story telling, council cirkels en rituelen.
 • Het analyseren van mechanismen van achterstelling, uitsluiting en systemische onderdrukking door de ogen van de groepen en individuen die er door getroffen worden.
 • Inspelen op de actualiteit door aandacht te hebben voor maatschappelijke noden en uitdagingen en dit onder meer door het ondersteunen van bestaande en nieuwe sociale bewegingen.
 • Prefiguratie van onze maatschappelijke denkbeelden en doelstellingen binnen de eigen werking en dit ook uitdragen naar de buitenwereld.

Tot slot gaat LABO vzw er vanuit dat dromen voor een betere wereld veranderlijk zijn. Het ideale droombeeld kan er morgen helemaal anders uitzien. LABO vzw wil daarom boven alles fungeren als een sociaal laboratorium waarin de huidige maatschappij, onze omgangsvormen en idealen op creatieve wijze in vraag gesteld worden en we experimenteren met het creëren van een nieuwe maatschappij in de schulp van de oude.