28/09/2017  door Lut
 

Stem op Revitaliwatte?? en geef een stem aan hen die het echt aangaat – Via Burgerbudget Stad GENT

STEM NU

nieuwgent_gebouwenNieuw Gent krijgt de komende 15 jaar een stadsvernieuwingsproject. Wij willen daar mee over nadenken en meer inbreng vanuit de buurt mogelijk maken. Via het Burgerbudget zouden we vanuit LABO en in samenwerking met De Zuidpoort een participatief project kunnen op poten zetten waarbij met en door de bewoners van Nieuw Gent, en de sociale woonblokken die zullen gesloopt worden, de noden en wensen die in de buurt leven naar boven gehaald kunnen worden en ook effectief ingevuld zullen worden.

 

INLEIDING

De Stad Gent en WoninGent hebben in 2016 een studie besteld die moet onderzoeken of de 6 hoge woontorens in de Kikvorsstraat kunnen gerenoveerd of moeten gesloopt worden. Dat is hoogst noodzakelijk want de woonblokken zijn afgeleefd, mensen wonen er in slechte omstandigheden. We willen er samen met de wijk nadenken over hoe de toekomst er veel leefbaarder kan uitzien. Intussen is al duidelijk dat de torens zullen gesloopt worden en er nieuwe torens in de plaats komen. Het project kreeg de naam ‘Revitalisatie voor Nieuw Gent’.
Het gaat over 650 sociale woningen met mensen van tientallen verschillende nationaliteiten. Divers is onze wijk dus zeker. Welke impact het stadsvernieuwingsproject gaat hebben op de huidige bewoners en op de leefbaarheid van onze wijk is nog niet duidelijk.

WAAROM

Te weinig mensen krijgen nu de kans om echt hun stem te laten horen. In samenwerking met De Zuidpoort wilt LABO dit graag samen met de bewoners aanpakken. Beide organisaties hebben elk hun eigen expertise, kracht en netwerk die we via dit project graag willen samenbrengen.
De ervaring leert dat met de huidige participatiemethodieken die WoninGent en Stad Gent voorzien, te weinig bewoners van diverse achtergrond en uit de kansarmoede bereikt worden. Net degene die nu niet gehoord worden, willen we de kans geven te participeren. Dit door een combinatie van de expertise van De Zuidpoort en de innovatieve technieken die de trainers van LABO kennen om van onderuit veranderen in te stimuleren. Vanuit de overtuiging dat heel wat meer bewegingen, organisaties, groepen en individuen baat hebben bij een frisse methodiek, willen ze hun kennis en ervaring gebruiken om met de wijk aan de slag te gaan.
Tenslotte zijn zowel De Zuidpoort als LABO gevestigd in Nieuw Gent, en tegenover de 6 sociale woontorens.

METHODIEK

Via artistieke expressie willen we mensen laten groeien en verbondenheid en sociale cohesie nastreven.
Via theater maak je contact met anderen, met jezelf, je lichaam en jezelf ten opzichte van de ander. Dit zorgt voor een grotere zelfbewustwording en zelfvertrouwen. Eigenschappen die er toe bijdragen dat mensen hun stem en mening kunnen laten horen.
Ondertussen bouwen de participanten ook een sociaal netwerk uit. Iets wat bij de meesten niet vanzelfsprekend is.
We zijn er van overtuigd dat dit soort traject nodig is, naast de bestaande, meer klassieke bewonersparticipatie. Op deze manier kunnen we meer mensen laten participeren en degene die niet gemakkelijk bereikt worden een stem te geven.
In legislatief theater worden de betrokken bewoners samengebracht om na te denken over een thema dat hen aanbelangt of te werken op een gemeenschappelijke uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden.
Tijdens een voorbereidend traject worden bewoners bevraagd over deze uitdagingen. Later worden tijdens een projectweek of een reeks avonden (scenario afhankelijk van mogelijkheden deelnemers) scènes uitgewerkt waarin het publiek uit het leven gegrepen dilemma’s en obstakels voorgeschoteld krijgen. In het luik forumtheater krijgt het publiek de kans om die problemen verder te analyseren en te zoeken naar oplossingen. In het legislatieve luik doet het publiek beleidsvoorstellen die tegemoet komen aan de geuite noden.
In Europa zijn reeds enkele grootschalige voorbeelden van legislatief theater in de praktijk gebracht.

STAPPENPLAN

Het traject zou ongeveer een jaar lopen.
We plannen dat de bewonersgroep 15 keer (om de 3 weken) samenkomt en 2 voorstellingen opvoert.
Gezien we aan de slag gaan met kwetsbare mensen, voorzien we ook voldoende tijd voor individuele begeleiding/een luisterend oor. We houden er rekening mee dat mensen met een vol hoofd kunnen toekomen. We willen het mogelijk maken daar eerst ruimte te maken voor er iets nieuws kan komen en volwaardig kan deelgenomen worden aan het traject.

Stap 1 – Bewoners bereiken

Met dit project willen we diegene laten participeren die meestal niet gehoord worden. We mikken in eerste plaats op de net niet zo mondige, assertieve en betrokken buurtbewoners.
In deze fase staat persoonlijk contact centraal. Dit zullen we volbrengen door mensen op te zoeken in hun eigen omgeving. Huisbezoeken, schoolbezoeken, deelname aan het tweewekelijks buurtontbijt, het sociale restaurant etc…

Stap 2 – Informeren

In deze fase staat zo goed mogelijk informeren van wat het bouwproject voor bewoners zal beteken centraal. We willen zoveel mogelijk mensen warm maken en rond de tafel krijgen om samen na te denken over het artistieke gedeelte van het project. Hierbij zal De Zuidpoort het voortouw nemen vanuit zijn expertise en speelt Labo eerder een ondersteunende rol. In dit trajectdeel gaat het vooral over vertrouwen opbouwen tussen mensen en het komen tot concrete voorstellen die dan zullen dienen als input voor het theater.

Stap 3 – Inhoud bepalen en oefenen

Tijdens de 3e stap willen we theater maken met een kleinere groep (20 personen) waarbij LABO de trekkersrol op zich zal nemen en De Zuidpoort eerder zal instaan als ondersteuner.

Stap 4 – Voorstellingen

Tijdens de vierde en laatste stap voeren we het legislatief theater op. Dit zowel voor/met de mensen uit de wijk. Als extra publiek dachten we aan de stad zelf en WoninGent. Dit proces wordt gedragen door beide organisaties, elk vanuit hun eigen sterktes en contacten.

BEGROTING

  • Personeel (0,5 VTE De Zuidpoort + 0,5 VTE LABO) - 50.000
  • Werkingskosten (huur zaal, telefoonkosten, eten, …) - 5.000
  • Budget om samen in de wijk ook effectief dingen te veranderen - 35.000
  • Vastleggen aan de hand van beeldmateriaal - 1.000
  • Juridische ondersteuning bij legislatieve luik, advies inwinnen van andere experts… - 3.000
  • Broodjes en drankjes deelnemers voorstelling - 1.000
  • We voorzien geen inkomsten aangezien we de voorstellingen maximaal toegankelijk willen houden.

TOTAAL95.000